All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)* navigation
** http://www.kadam.net|KADAM.NET
** Для_рекламодателя/en|For advertisers
** Условия_сотрудничества/en|User agreement
** ЧаВО/en|FAQ
* TOOLBOX
 h Russian (ru)* navigation
** http://www.kadam.net|KADAM.NET
** Для_рекламодателя|Для рекламодателя
** Условия_сотрудничества|Условия сотрудничества
** FAQ|FAQ
* TOOLBOX